Obchodní podmínky projektu JustLove

 

Obsah

I. Úvodní ustanovení
II. Předmět smlouvy a objednávka
III. Cena, pokuty, faktury
IV. Forma platby
V. Způsob platby
VI. Zabezpečení
VII. Garance spokojenosti
VIII. Odpovědnost za obsah webu
IX. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.justlove.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu v souladu s občanským zákoníkem v platném znění, jejímž předmětem je koupě a prodej Online kurzu Just Love – Lidské učení o lásce, síle, zranitelnosti a humoru (dále také jako „Just Love“).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost True Self s.r.o., se sídlem Velké Kunratické 1314/2, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 283 84 679, spisová značka: C 137761 vedená u Městského soudu v Praze.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka v platném znění.


Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou tohoto online kurzu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej Online kurzu Just Love. Online kurz začíná 24.3.2015. Obsahuje 8 tréninkových videí, která se budou uvolňovat po dobu 4 měsíců.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.justlove.cz

Možnosti členských výhod
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.justlove.cz společnosti True Self s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury
Cena. Ve shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.justlove.cz s DPH.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. – Forma platby
Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Možnost koupě na splátky není.

Článek V. – Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Garance spokojenosti
Za své produkty True Self s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj Online kurz JustLove není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: info@justlove.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.