Obchodní podmínky projektu JustLove

 

Obsah

I. Úvodní ustanovení
II. Předmět smlouvy a objednávka
III. Cena, pokuty, faktury
IV. Forma platby
V. Způsob platby
VI. Zabezpečení
VII. Garance spokojenosti
VIII. Odpovědnost za obsah webu
IX. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.justlove.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu v souladu s občanským zákoníkem v platném znění, jejímž předmětem je koupě a prodej Online kurzu Just Love – Lidské učení o lásce, síle, zranitelnosti a humoru (dále také jako „Just Love“).

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Síla duše s.r.o., se sídlem Masarykova 481, 250 91 Zeleneč, IČ:07522436, spisová značka: C 302386 vedená u Městského soudu v Praze.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, neupravené obchodními podmínkami, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka v platném znění.


Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou tohoto online kurzu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej Online kurzu Just Love, živé akce, semináře, výuková videa, knihy.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.justlove.cz

Možnosti členských výhod
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.justlove.cz společnosti Síla duše s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury
Cena. Ve shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.justlove.cz s DPH.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. – Forma platby
Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Možnost koupě na splátky není.

Článek V. – Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Garance spokojenosti
Za své produkty Síla duše s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj Online kurz JustLove není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: info@justlove.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.