Warning: Illegal string offset 'directory' in /data/web/virtuals/53691/virtual/www/wp-content/themes/mioweb/modules/visualeditor/visual_editor_class.php on line 4401

Poznej sebe a Prahu v tichu svého srdce

Jednodenní kontemplativní pouť se Zdenkem a Šárkou po místech sebe samého a místech pražských, která jsou branou k prožitku jednoty a přítomnosti.

Být poutníkem po Praze neznamená Prahu znát, ale Prahu neustále znovu a znovu a znovu poznávat. Praha se odkrývá pomalu, postupně, ale není možné ji nikdy poznat, jen se vždy znovu a znovu otevřít jejímu poznávání. To je cesta poutníků. Tato pouť je poznáváním sebe samého skrze putování po Praze, skrze dýchání ducha Prahy, protože skrze mnoho symbolů a cest poznáváme sebe.

Co můžeme vidět venku je pouze to, co již máme uvnitř sebe.

-  Zdenek a Šárka Weberovi

 

"Ten, kdo kráčí v lásce, nikdy nemůže sejít z cesty."

Nejbližší termíny

Aktuálně nejsou termíny vypsány

Máte zájem o nové termíny ?

Vážní zájemci se mohou registrovat níže a budeme vás při vypsání termínu informovat.

Už samotný název města Praha, kterému já rozumím jako „Práh”, místo přechodu z jedné dimenze reality do jiné, odkazuje k poslání Prahy jako mystického prostoru. V mém vnímání a prožitku je Praha přechodovým prahem z reality konzumní materialistické společnosti do mystického prostoru ticha a klidu a krásy a vlastního srdce. Z Prahy a v Praze září světlo, duchovní světlo, které přesahuje den a noc a které je na určitých místech velmi dobře cítit. A na ta místa se podíváme. Skrze toto duchovní světlo znovu objevujeme své vlastní duchovní světlo, které přesahuje život a smrt, den a noc, nahoře a dole.

Karel IV. stavěl nové město pražské podle vzoru Jeruzaléma (království nebeského mezi námi), i dnes tu můžeme cítit a vnímat jeho vizi. Praha také může být považována za střed Evropy, já jí vnímám více jako evropské duchovní srdce.

Mystické místo je místo, kde můžeme vnímat jen velmi tenkou hranici mezi materiálním a duchovním světem, je to tedy ideální místo pro meditaci a kontemplaci.

V mystickém a kontemplativním porozumění jsou vnější prostory, sochy, chrámy, cesty, názvy, přírodní scenérie a příběhy připomenutím a pozváním do rozpomenutí se a prožití naší vlastní skutečné podstaty a skutečnosti. Praha, tak často nazývaná mystická, je tímto prostorem, který umožňuje vstoupit snadněji a přirozeněji do vlastní podstaty a prožití jednoty. K tomu jsou mystická místa a prostory stvořeny. Mystický prostor je místo, ve kterém k duchovnímu pohroužení, vhledu a prožitku dochází snadno a přirozeně. Je to celistvý prostor, kterému nic nechybí.

Praha je také místem velkého množství chrámů (je jich tu kolem 200), zasvěcených nekonečnému množství světců (těch, kteří rozpoznali a projevili věčné světlo), a také různorodých vyznání kristova odkazu. Tyto chrámy mají svou sílu a mohou se stát skutečnou branou a mostem do hloubky našeho vlastního chrámu srdce.

Na pouti několik takových chrámů navštívíme a budeme v nich meditovat a kontemplovat. Prožijeme si, že vnější chrámy jsou pouze zvětšením a zmaterializováním našeho vnitřního chrámu srdce.

Nejznámějším místem Prahy je Karlův most, spojení dvou břehů, dvou světů. Je výrazem absolutního (most) a pomíjivého (řeka) ve svém věčném spojení. Meditace na Karlově mostě nás vrací k přímému prožitku podstaty života. Dáme tedy stranou různorodá historická fakta a zaposloucháme se do duchaduše Prahy, skrze těch několik základních míst, které jsou sami o sobě bránami, místy určenými velkým tajemstvím k ponoření se a kontemplaci, meditaci.

Pokud opouštíme běžné základní vědomí, vědomí objektivní, rozumové, čistě racionální, můžeme začít Prahu poznávat vědomím dalším, intuitivním, spojeným se spontánním vhledem, prožitkem a porozuměním vycházející z niterné zkušenosti. Praha je přímo stvořena k tomuto způsobu poznávání sebe samých. A nabízí nekonečné možnosti a místa k takovému spočívání v mystickém prostoru.

Ve skutečnosti je Praha mystický prostor, který vznikl a existuje jako mystický prostor pro duchovní praxi jedinců a skupin. Přijet do Prahy, dát si řízek, pivo, proběhnout staromák, Karlův most, hrad a Vyšehrad u toho naletět jednomu z prodejců různorodých nesmyslů, je naprosto promarněný čas.

Praha se dá poznat pouze z ticha srdce, pouze nasloucháním jejímu hlasu, jejímu daru. Praha je významným poutním místem tohoto světa i když většina dnešních „turistů” již skutečnými poutníky nejsou. V architektuře je obtištěna mystika a původní přirozenost místních spirituálních tradic, křesťanských, protestanských, pohanských, ale také novodobých. Je na místě zmínit, že Češi a obyvatelé Prahy mají ke spiritualitě velmi otevřený vztah, a to především a převážně k tzv. neformální spiritualitě. tzv. duchovní síle.

Co je to kontemplativní a meditativní pouť?

Začnu tím, co taková pouť není. Všimněte si tradičního způsobu provázení Prahou, nebo jakýmkoli jiným městem. Turisté jsou zahlcováni zcela dobrovolně nekonečným proudem informací, teorií, jedna teorie a informace střídá druhou. Počítám, že po hodině už většina skutečně nerozumí a skutečně nevnímá, u toho se fotí, „čumí”, obdivuje, u toho zbaští dva trdelníky a vypijou nějaké to drahé pivo, vyfotí se na instáč a pádí dál. Proto jestli hledáte historická fakta, další pohádky na dobrou noc či jiné faktografické poznávání, doporučím vám 100+1 jiných průvodců. U nás toto prosím neočekávejte i když fakta a historie v určitém množství bude také součástí.

Co tedy je kontemplativní a meditativní pouť?

Pomalé vnímání přítomného okamžiku a krásy Prahy a esenciální informace podávané v kruhu. Sedí se nebo stojí v kruhu, v němž průvodce sdílí esenční informace především duchovního rázu, odkazující k příběhu místa, či sochy. Základem poutě je chůze, stání a sezení v tichu, jednotlivá místa jsou příležitostí ke spočinutí a k naslouchání a vnímání ducha a duše místa. Samotné putování (chození) převážně probíhá v tichu a klidu a na vše je dostatek času, teoretická vysvětlení jsou esenciální (skromná) a jsou jen součástí celé poutě.

Já jako průvodce připomínám a odkazuji na duchovní principy, které se v Praze vyjevují a manifestují a vedu účastníky, aby tyto principy prožili a integrovali ve svém vlastním životě.

Celá pouť začíná sdílením v kruhu, kde každý vyjádří svou motivaci pro pouť a své jméno. Vše, co říká průvodce (facilitátor - umožňovač) jsou jeho názory, podněty pro poutníky, informace a není to pravda, která by měla být bezvýhradně přijata, jsou to pouze podněty či inspirace, jiné paradigma. Součástí poutě jsou krátké vedené meditace (do ticha) a krátká sdílení a reflexe vnitřních dojmů a prožitků (nikoliv dalších teorií).V průběhu putování tak vzniká zcela spontánně společenství, které se na konci poutě sejde znovu v kruhu a celou pouť zakončí sdílením osobních příběhů z poutě a oslavou (pivem, vínem) a kvalitním českým jídlem na uzemnění celého putování.

Pouť je tak vytvářena tichem, přítomností, duší a duchem místa, skupinou a také příběhy účastníků. Je fascinující, že 20 poutníků putujících stejnou cestou, prožije 20 různých unikátních příběhů. Meditativní a kontemplativní pouť tak plně zohledňuje ticho a příjemné tempo jako základ skutečného prožitého poznávání se, pouť je svého druhu poznávání sebe samotného skrze vnější prostředí, skupinu, chůzi, duchovní sílu místa a nasbírané zkušenosti. Kontemplace umožňuje nazírat příběhy místa, sochy, umělecká díla a cesty jako svého druhu podněty. Vidíme podporu na osobité a unikátní cestě každého člověka do jeho vlastní podstaty. Duchovní místa a prostory, jakým je Praha a mnoho dalších míst, jsou k takovému způsobu putování přímo vytvořeny. Vše se ve skutečnosti odehrává právě jenom v našem vlastním individuálním vědomí, ve kterém se nachází také tento text, který čtete.

Pár podnětů z poutě ...

Řeka Vltava

Tato nádherná monumentální, romantická řeka života je divoká, což je její historický název Vltava (divoká) je to kanál ženské, české duchovní síly, která se později za Prahou spojuje s více mužským Labem a dále spolu uhání směrem do moře a vyživují svou silou severní Německo. Vltava pramení v krásném pohoří Šumava (Gabreta) na jihu Čech. Tam také plánuji pořádat poutě.


Kristovy chrámy

Jak jsem uváděl, v Praze je přes 200 chrámů spravovaných několika desítkami řádů, odnoží církví, které svým vlastním způsobem chápou a praktikují Kristovo mystické učení. Praha je v tomto ohledu sjednocením mnoha různých způsobů praxe Kristova učení. Proto zvu poutníky, aby nebrali v potaz toliko jednotlivé církevní aspekty, ale především se v chrámech usadili a meditovali a naslouchali Kristovu odkazu ve svých srdcích. Praha sama o sobě je Kristovým odkazem. To, co je na Praze krásné, je její duchovní krása, která prozařuje skrze neméně krásné památky.


Jen pár zmínek pro příklad ...

Orloj

Toto multidimenzionální geniální „stvoření” vyjadřuje integritu a celistvost lidského života. Jen si vezměte, co všechno najdete na orloji, 12 apoštolů, 12 měsíců, 12 znamení zvěrokruhu, slunce/měsíc, smrtku (alfa a omega), filozofa, marnivost, lakomství, obžerství, je tu archanděl Michael, filozof, kronikář (paměť), to vše a ještě mnohem víc symbolizuje celistvou a mnoho dimenzionální skutečnost lidského života. Vše se odehrává v rytmu času (tepu lidského srdce). Čas končí posledním úderem srdce. Fázi měsíce na pražském orloji řídí mysteriozní skrytý stroj, který je poháněn nejspolehlivější silou na Zemi, gravitací. Najdeme zde i Fénixe jako symbol zániku a znovu zrození.


Sochy

Ve východních mystických tradicích nejsou sochy jen připomínky minulosti, ale především držitelé energetického pole a duchovní síly bytosti, která je sochou vyjádřena. Při troše otevřenosti se můžeme s tímto energetickým polem spojit a meditovat společně třeba se sv. Anežkou českou. V porozumění východních tradic je socha svého druhu odkaz, odraz, chrám duchovní síly mystika, mystičky. Praha je prošpikovaná sochami a je dobré se spojit s příběhy těch, kteří jsou na sochách ztělesněni. A spojit se s jejich duchovní silou, nechat se jí inspirovat. Karlův most, Vyšehrad, Václavské náměstí, Pražský hrad jsou těmi místy, kde sochy jsou a stále vyjadřují své poselství a mnoho z nich je tzv. duchovně aktivních. Proto bytí a meditace a kontemplace u soch je velkou důležitou součástí poutě. Socha Karla IV. před Karlovým mostem je opravdu živoucí archetyp krále, je to místo, kde můžeme aktivovat a posílit svůj vlastní archetyp krále v sobě a ve společnosti. Stačí se zastavit a nacítit se.


Karlův most

Koruna království - je místo, kde stojí sochy (těla) snad všech mystiků a mystiček starověku a středověku. Chybí pouze Ignác z Lololy, který byl přesunut do Národního muzea (škoda).Tyto sochy v sobě drží odkazy a moudrost těchto mystiků a z pohledu přítomnosti se vlastně s těmito mystiky setkáváme. Když meditujeme na Karlově mostě meditujeme s mystiky naší epochy. Jen pár zmíním: Sv. František z Assisi, Sv. Jan Křtitel, Máří Magdaléna, Sv. Markéta, Barbora, Alžběta, Sv. Prokop, Sv. Luitgarda, Tomáš Akvinský, Jan Nepomucký, Sv. Václav, atd. atd. Je to jako kdybyste přišli na meditaci všech těchto mystiků a mystiček najednou. Je to nejsilnější duchovní místo v Praze, místo spojené s Kristovým učením a jeho odkazem. Na mostě jsou zastoupeni a vyjeveni významní důležití mystikové spojení právě s Kristovým učením. Karlův most je symbolem jednoty a sjednocení všech možných způsobů, projevů, praxe Kristova odkazu. Cestu začneme u sochy Karla IV. a uctíme archetyp dobrého krále v nás samých. Duchovní hodnota tohoto „mostu” je nedozírná, jak sami uvidíte.


Zelený muž v Praze

Bývá mnohými označován jako archetyp lidské jednoty se zemí představuje mužský božský element lidského sepětí s půdou. Můžeme ho najít na vnějším ochozu chrámu Sv. Víta. Propojení Zeleného muže a Kristova učení odkazuje zpět k plné jednotě kosmického ducha a království pozemského.


Chrám svatého Víta

Duchovní střed České republiky. Ohromně krásné a mírumilovné místo plné symbolů jednoty.


Pražský hrad

Největší hradní komplex na světě. Chrám Sv. Víta a Svatováclavská kaple je tradičně považována za střed Českého království, navíc jsou v obložení z polodrahokamů, což mělo evokovat nádheru Nového Jeruzaléma, pohanské posvátní místo pahorek ŽIŽI. V blízkosti vrcholku Žiži býval umístěn i kamenný stolec v podobě prostého balvanu, ke kterému byl přiveden každý nově zvolený kníže, jež byl na něj slavnostně posazen a lidu bylo oznámeno jeho jméno.  Václav Havel řekl o hradu: „Chceme, aby se tu spojovaly všechny rozměry lidské existence a do jisté míry i existence tohoto státu. Hrad je třeba vnímat jako co nejotevřenější, živoucí organismus... Chceme, aby se stal tím, čím jednou možná byl v době Rudolfa II." Tato idea se již pomalu začíná naplňovat a my tak vstupujeme z našeho přetechnizovaného, globalizovaného a leckdy nepříjemného světa rovnou do dávných magických dob onoho císaře, jeho alchymistů, astrologů a snad i skutečných zasvěcenců. 


Letohrádek Hvězda

Renesanční Hvězda patří mezi tzv. filozofické stavby, vyznačující se symbolickým půdorysem, zdobností i účelem. Ferdinand Tyrolský se rád zabýval uměním, alchymií i filozofií. Hexagram symbolizuje spojení dvou protikladných sil ve vzájemné harmonii dodávající životní sílu a napomáhající osvícení. Hvězda odkazovala i na kometu jakožto zvěstování narození Ježíše.


Posvátný nápoj tzv. medicína PIVO a víno

Všechny moudré národy mají své medicíny, nápoje, kuřiva, která slouží ke vstupu do mimořádných stavů vědomí. Základem užívání takového nápoje je užívání posvátné a uctivé a ritualizované. Nebudete tomu věřit, ale pivo je posvátný léčivý nápoj, pokud se užívá s úctou a mírou a je vyroben s úctou a láskou. Pak je to medicína. Poznat Prahu a Čechy znamená skutečně s úctou ochutnat skutečnou českou medicínu, pivo rituálním způsobem. Nápoj, který otevírá srdce a uvolňuje mysl. Je to veskrze sociální a společenský nápoj a existuje ho tisíce druhů.


Labutě

Tyto mystická krásná elegantní zvířata mají také svůj význam v celé krajině mystické Prahy. Labutě jsou bytosti veskrze párové a budou nás provázet v průběhu poutě. Jsou to symboly párové lásky a pečujícího rodičovství. Jak všichni jistě víme, labutě jsou symbolem věrnosti. Jejich vyobrazení slouží jako dekorace na svatebních oznámeních nejen kvůli jejich kráse, ale hlavně díky věrnosti a oddanosti páru a společné péči o mláďata. Dá se říct, že je to jakési poselství do nového manželství. Pozornost na sebe přitahují také při námluvách, kdy předvádí svůj synchronizovaný tanec a kladou si hlavy a své dlouhé krky přes sebe. Pak žijí v trvalých párech a byly zaznamenány případy, kdy po smrti jednoho z páru, uhynula zanedlouho i labuť druhá.

Kruh - Sebepoznání - Mystický prostor - Přátelství - Meditace

Díky této pouti se v duši člověka otevírá mystický prostor, spontánně vystupují příběhy a prožitky a díky bezpečí a tichu a přítomnosti podpořené Prahou a různými místy dochází ke skutečnému prožitku rozšířené reality a hlubokému vhledu, spojení s bohem ne-náboženským způsobem.

Velice silným archetypem spojeným s Prahou je Moudrý král. Karel IV. je ve skutečnosti symbolem moudrého, pozitivního a smysluplného kralování v každém z nás, nebo-li království nebeské v nás a mezi námi.

Pouť umožňuje proměnit zprofanovaný a konzumní turismus ve skutečnou pout do hloubky svého vlastního srdce a místa, každé místo ve skutečnosti existuje jen a jen v našem vlastní vědomí.

Plán poutě

8:00 - 10:30 h

VYŠEHRAD

11 - 12 h

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ A ORLOJ

13 - 15 h

KARLŮV MOST a Karel IV

15:30 - 16 h

Naslouchání VLTAVĚ

16:30 - 18:30 h

CHRÁM SVATÉHO VÍTA se zeleným mužem a Hradní komplex, posvátný pahorek Žiži.

19 h

Rituál posvátného piva a dobrá večeře.

Budeme putovat, naslouchat, vnímat, dýchat skrze tyto poutní místa, pěšky, tramvají, busem a pěšky.

Taková kontemplativní pouť umožňuje reflektovat Prahu z různých paradigmat, především z paradigmatu niterného prožitku ducha/duše místa, dále paradigma estetické/krása, dále architektonické, historické příběhy vztahující s k místu, a duchovního či náboženského. Praha je plná symbolů ukazujících znovu a znovu k cíly všech spirituálních tradic tedy, k sjednocení všech barev duhy života a prožitku jednoty, tedy božství.

Praha za Karla IV byla rozšiřována s vizí, že je to druhý Jeruzalém, tedy svého druhu spirituální střed světa.

Pokud se se mnou vydáte na tuto pouť, pak vás čeká, tiché spočívání a naslouchání a bytí na důležitých pražských místech, esenciální přednášky, společné sdílení v kruhu dalších poutníků tzv. council, posvátný rituál pití piva, opravdu kvalitní a “téměř” domácí české jídlo.

Průvodce poutí

Zdeněk Weber


Zdenek Weber, duchovní průvodce, terapeut, otec 3 dětí, ženatý.

Zdenek Weber, duchovní průvodce, terapeut, otec 3 dětí, ženatý.

V minulosti úspěšně podnikal a od roku 2001 do roku 2006 cestoval po světě a poznával různá duchovně důležitá místa, postupně žil a cestoval po novém zélandu, číně, indii, nepálu, jižní korea, usa, skotsko, švédsko, řecko, izrael.

Je vyškolený jako facilitátor a průvodce procesem hledání vize v přírodě, v kruhovém sdílení a councilu, somatic experiencing a léčení traumatu, rodinných konstelacích, mužském kruhu, nlp, integrálním koučinku, je učitelem mindfulnes meditace a stál u zrodu nadačního fondu pro rozvoj plného vědomí ve kterém je stále aktivní.

Založil organizaci mužský kruh, která od roku 2008 pomáhá skrze výcviky a kruhy mužům najít svojí cestu především v oblastech otcovství, partnerství, živitelství a také osobní síly, emocionality a sebepoznání a navracení se do přirozené životní rovnováhy, nalezení sebe samého. Jeho kurzy a výcviky prošlo za posledních 10 let přes 5000 účastníků.

Zdenek se 15 let věnuje aktivně studiu a praxi tibetského budhismu a zkoumá a poznává propojení židovsko-křestanské a budhistické tradice s příspěním řecko-římské tradice. Praktikuje celostní pojetí života, je inspirován filozofy jako je Ken Wilber, Jordan Peterson, Thomas Hubl, a duchovními učiteli jakými jsou Papaji, jeho svatost Dalajláma, Ježíš Kristus, Lama Ole Nydahl.

Šárka Weberová, průvodkyně, lektorka, terapeutka, matka 2 dětí.

Jsem žena, dcera, matka, partnerka, manželka, průvodkyně a jsem vetkaná do mnohem hustší vztahové sítě. Žiju život tady a teď, ve městě, v západní civilizaci, v 21. století, a to tak, jak nejlíp umím. Mám své názory, a jak sbírám životní zkušenosti, mýlím se a své názory měním. Dělám chyby a učím se z nich. Život je pro mě světlo i stín, radost i bolest, láska i strach. Někdy mám hlavu vysoko v nebi, někdy nevidím na krok pro husté křoví, avšak nohy stále na zemi a nedbale střídá levá pravou. Čistě pozitivní postoje mi v životě selhávají. Život je pro mě především lidský ve své nedokonalosti a zranitelnosti.

Vyzkoušela jsem toho v životě hodně. Řekli byste do mě, že jsem vystudovaná titulovaná ekonomka? Lákala mě kariéra v nadnárodních korporacích, cestovala jsem daleko, učila angličtinu, lektorovala aerobik a spinning, snažila se spolu-vést restauraci, přežila velké životní krize a vyrostla, absolvovala několikero osobnostně-rozvojových a terapeutických výcviků a nespočet českých i zahraničních workshopů.

Miluju hledání hlubokých souvislostí. Ty vztahové byly vždy mou vášní. Dává mi smysl se o to, co jsem v životě objevila, poznala, pochopila a ověřila si na sobě, zpátky dělit se světem, s vámi.

Těším se na setkávání s vámi, ráda vás budu kousek vaší cesty láskyplně provázet.“

Šárka Weberová


Šárka Weberová, průvodkyně, lektorka, terapeutka, matka 2 dětí.

Máte zájem o nové termíny.

Zaregistrujte se a budeme vás informovat.